శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు
గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

SAND SALE MANAGEMENT & MONITORING SYSTEM(SSMMS)
Government of Andhra Pradesh

శ్రీ.పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు
గౌ.గనుల శాఖ మంత్రివర్యులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం